Disclaimer Metalunion bv

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze site.

De gegevens op deze internetsite, als mede op andere sites van Metalunion bv (Metalunion) en haar binnenlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (hierna tezamen aangeduid met “Metalunion sites”) zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Het is uw aansprakelijkheid om te controleren of er wijzigingen zijn.

Metalunion heeft de meeste zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Metalunion sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Metalunion staat echter niet in voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Metalunion aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Metalunion wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Metalunion garandeert evenmin dat de Metalunion sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de Metalunion sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Metalunion niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Metalunion wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, doet u dat op eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid.

Metalunion kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade ook (directe of indirecte schade, verlies van data, winstderving of economisch nadeel) die het gevolg is van de site, of informatie die via de site wordt verstrekt, of door het niet beschikbaar zijn van de site.

Metalunion behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang tot de site voor de aangeboden diensten te ontzeggen of deze in de tijd te beperken en/of aan te passen.

De gebruiker verbindt er zich toe de informatie die via de site wordt verstrekt niet wederrechtelijk te gebruiken. Meer bepaald verbindt u zich de website niet te beschadigen, te vervormen en/of zijn toegankelijkheid te onderbreken.

U gebruikt de website evenmin voor het versturen van virussen en/of enig materiaal in strijd met de wettelijke bepalingen omtrent laster, bedreigingen, de goede zeden noch de rechten van privé personen en/of rechtspersonen te schaden.

Metalunion, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Metalunion gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Metalunion sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Metalunion, de inhoud van de Metalunion sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Bovenvermelde exoneratie-bedingen strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Metalunion en haar groepsvennootschappen.